ARKABAHÇE DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

ARKABAHÇE PSİKOLOJİK GELİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ(ARKABAHÇE) olarak bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliğine büyük özen gösteriyoruz. Veri güvenliği ile ilgili sizlere bazı açıklamalar yapmak isteriz. Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip ARKABAHÇE’nin kontrolü alındadır. Şirketimiz ile ilgili kişisel veri güvenliği genel kurallarımızı ve bilgi güvenliği politikamızı değerli tüm muhataplarımızla web sayfamız üzerinden paylaşmış bulunuyoruz.

Aydınlatma Metninin Amacı ve ARKABAHÇE’nin Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamış bulunmaktadır. ARKABAHÇE Kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyebilecektir.

ARKABAHÇE tarafından sunulacak olan hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.

ARKABAHÇE tarafından, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmakta olup, şirketimiz faaliyet alanı gereğince veri sahipleri; aşağıdaki şekildedir.

 1. Hizmet Alan Kişi / Danışan ; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan kurumsal müşterilerimizin çalışanları ve çalışan adayları, bireysel danışanlar, eğitimlerimize katılan profesyoneller
 2. Danışan Aile ; Danışanın aile bireylerine ilişkin bilgiler
 3. Çalışan Adayı ; Şirket’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişiler
 4. Çalışan Aile; Şirkette çalışanlarının yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu  aile bireyleri
 5. İş Ortağı Danışan; Hizmetlerimizden faydalanan iş ortaklarımızın danışanları
 6. Potansiyel Hizmet Alıcısı / Potansiyel Danışan; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen danışan adayları
 7. Tedarikçi Çalışanı – Yetkilisi; Şirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin çalışanları ve yetkilileri Üçüncü Kişi; İSG Uzmanı, Denetçi, Danışman, muhasebeci, mali müşavir.

6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında ; Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.  Kişisel verilerin işlenmesinde;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine sıkı surette uyulur.

ARKABAHÇE tarafından tarafımıza ilettiğiniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden danışanlarımız faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Danışan ilişkileri yönetim süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla  kişiler verileriniz 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir.

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

ARKABAHÇE tarafından tarafımıza ilettiğiniz  “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb” gibi  özel nitelikli kişisel verilerin  6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6 maddesi  uyarınca; açık rızanız olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yukarıda ifade edilen Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ARKABAHÇE,  Kurul tarafından belirlenen gerekli önlemleri almıştır.

Tarafımıza verilen ve işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak ve üçüncü kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz gerek web sitemiz üzerinden iletişim formu aracılığıyla elektronik yöntemlerle, gerekse şirketimizde doldurduğunuz yazılı form aracılığı ile   toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

•    Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
•    Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
•    Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
•    Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
•    Denetim / etik faaliyetlerinin yönetilmesi
•    Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
•    Erişim yetkilerinin yürütülmesi
•    Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
•    Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
•    Fiziksel mekan güvenliğinin temini
•    Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
•    Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
•    İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
•    İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
•    İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
•    İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
•    İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
•    Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
•    Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
•    Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
•    Organizasyon ve etkinlik yönetimi
•    Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
•    Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
•    Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
•    Talep / şikayetlerin takibi
•    Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
•    Ücret politikasının yürütülmesi
•    Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
•    Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
•    Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
•    Yönetim faaliyetlerinin yönetilmesi

Tarafımızca kaydedilen verilerinize ilişkin, başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında  Kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  kvkk@arkabahce.info  e-posta adresine göndererek kullanabilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.